Hướng dẫn khách hàng
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, theo quy định của Sở Y tế và để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà, khách đến liên hệ công tác và nhân viên y tế, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 triển khai “khai báo y tế điện tử” trên hệ thống dữ liệu của Sở Y tế.
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Mollitia incidunt voluptatum molestiae veniam? Deleniti esse sapiente eum maxime error nostrum ab vitae numquam nemo, temporibus, veritatis obcaecati voluptas eveniet asperiores.
Quyết định số 6769 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh
Quyết định số 6769 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh