Đội ngũ bác sĩ
Tim mạch
TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN TIẾN ĐỨC
TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN TIẾN ĐỨC

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

+ Chuyên khoa: Tim mạch

+ Chức vụ: Bác sĩ điều trị

ThS.BS NGUYỄN THỊ THU HÀ
ThS.BS NGUYỄN THỊ THU HÀ

+ Học hàm học vị: Thạc sỹ, Bác sĨ

+ Kinh nghiệm: 30 năm

+ Chức vụ: Bác sĩ điều trị

BS CKII Nguyễn Thanh Hiền
BS CKII Nguyễn Thanh Hiền

Học hàm học vi: BS CKII

Kinh nghiệm: 40 năm

Chức vụ: Chuyên gia Tim mạch