Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08 /11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh